Året som gått

Här har vi samlat fakta om vårt elnät och vilka förbättringar och förstärkningar vi gjort under året för att möta framtida behov på elnätet, men också för att upprätthålla en stabil elleverans med så få avbrott som möjligt för dig som kund till Falbygdens Energi.

FE A╠eret som ga╠ett 1080x0180 final 1

Vi har ett långt nät som delas av cirka 17 000 abonnenter. Snittet blir cirka 136 meter ledning per kund. I mer tätortsnära nät brukar snittet ligga på 40–50 meter.

FE A╠eret som ga╠ett 1080x1080 final 2

Nedgrävda elkablar gör elnätet mindre känsligt vid oväder och minskar risken för störningar i elnätet. Dessutom bevaras eller återställs landskapsbilden när luftledningarna försvinner.

FE A╠eret som ga╠ett 1080x0180 final 3

Kabelskåpet distribuerar el den sista biten hem till dig. I kabelskåpet går servisledningar till respektive kund ut. In till kabelskåpet kommer en kabel från en nätstation 230V (in och ut).

FE A╠eret som ga╠ett 1080x1080 final 4

I nätstationen transformeras högspänningen ner till lågspänning, 230 V. Elen går sedan vidare ut i ett kabelskåp, för vidare distribution hem till dig. Nätstationen innehåller också en eller flera frånskiljare. Det gör att vi kan koppla om i nätet om det behövs och att du kan få el även om det uppstår fel på en kabel.

FE A╠eret som ga╠ett 1080x0180 final 5

Mottagningsstation tar emot elen från regionnätet in till vårt lokala nät. Från regionnätet kommer el i högspänningsledningar på 130 000 volt och 40 000 volt. I mottagningsstationerna transformeras den höga spänningen ner en nivå och fördelas ut i Falbygdens Energis elnät.

FE A╠eret som ga╠ett 1080x1080 final 6

Över 40% av elen i Falbygdens Energis nät produceras lokalt av vind, biobränsle, sol och vatten. Förnybar el kommer från källor som förnyar sig själva och tillför inte någon ny koldioxid till atmosfären när den används.

FE A╠eret som ga╠ett 1080x0180 final 7

Självförsörjande timmar behöver elen inte transporteras från regionnätet till vårt nät. I stället produceras energin som förbrukas lokalt. Den kommer från fossilfri kraftvärme, vindkraft, vattenkraft och solkraft och ansluts direkt in på vårt lokala nät.

FE A╠eret som ga╠ett 1080x1080 final 8.1

Allt fler privatpersoner installerar solceller på taket och ansluter dem till nätet för att bli mikroproducenter. Under 2022 anslöt vi 168 nya solcellsanläggningar och fler är på gång. Vi för också diskussioner med producenter som vill ansluta större solparker.

FE A╠eret som ga╠ett 1080x0180 final 9

Med 30 vindkraftverk i Falköpingsområdet finns det ovanligt mycket lokal vindkraft anslutet till vårt nät. I Sverige står vindkraften för cirka 19 % av den totala elproduktionen – och merparten av den är landbaserad.

FE A╠eret som ga╠ett 1080x1080 final 10

I Sverige är det vattenkraften som producerar mest el. Under 2022 stod den för 70 TWh. Det är cirka 41 procent av landets totala elproduktion. Vattenkraften är förnybar men kan till skillnad från vind- och solkraft inte byggas ut.

FE A╠eret som ga╠ett 1080x0180 final 11

En del av den förnybara och lokalt producerade elen i vårt nät kommer från områdets värmekraftverk. Det eldas med biobränslen som flis, bark och restprodukter från skogsindustrin. Med hjälp av en elturbin omvandlas en del av energin som produceras till el.

FE A╠eret som ga╠ett 1080x1080 final 12

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) är ett index som anger genomsnittlig avbrottstid per kund och år. 2022 blev avbrottstiden 43,9 minuter. Målet är att SAIDI ska vara under 38 minuter. Därför fortsätter vi att vädersäkra nätet och byta ut gammal teknik.