Avbrottsersättning

För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar. Ett avbrott anses har upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.

Utbetalning
Avbrottsersättning skall betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från utgången av den månad då elnätsföretaget fått kännedom om avbrottet. Elnätsföretaget skall betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om ersättningen inte betalas ut i rätt tid. Avbrottsersättningen betalas ut till kunden utan att kunden behöver anmäla avbrottet till elnätsföretaget. Om elanvändaren inte har fått avbrottsersättning måste elanvändaren göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

Jämkning
Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget, eller om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker. Det är elnätsföretaget som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning skall ske.

Undantag
Elanvändaren har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på elanvändarens försummelse, om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet eller om felet beror på ett hinder utanför elnätsföretagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan tillämpas gäller kan elanvändare vända sig till exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Om elanvändaren vill få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Beräkning av avbrottsersättning och minimibeloppet för avbrottsersättning
Beräkningen av minimibeloppet i kronor utgår ifrån det årligen bestämda prisbasbeloppet i enlighet med lagen om allmän försäkring (1962:381).

Nedanstående tabell sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. Tabellen visar även minimibeloppen för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd.

Avbrottsperiod i timmar Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad Minimibelopp* i kronor
12–24 12,50% 1100
24–48 37,5% 2200
48–72 62,5% 3300
72–96 87,5% 4400
96–120 772,5% 5500
120–144 137,5% 6600
144–168 162,5% 7700
168–192 187,5% 8800
192–216 212,5% 9900
216–240 237,5% 11000
240–264 262,5% 12100
264–288 287,5% 13200
>288 300% 14300

Uppdaterad 230414