Ersättning vid elavbrott

Enligt ellagen har elkunder rätt till ersättning vid ett elavbrott som varar längre än 12 timmar. Ju längre avbrottet varar, desto högre blir ersättningen.

Om du drabbas av ett oplanerat elavbrott som varar längre än 12 timmar, och felet inte beror på din egen anläggning, har du rätt till avbrottsersättning. Skulle elen komma tillbaka och sedan brytas igen inom två timmar räknas det som ett sammanhängande elavbrott. Är det längre tid än två timmar mellan elavbrotten räknas det som separata avbrott. Du behöver inte höra av dig till oss för att få din ersättning – den betalas ut automatiskt.

Ersättningsbeloppet beror på elavbrottets längd och din årliga elnätkostnad. Om du drabbas av ett avbrott som varar 12-24 timmar får du 12,5 procent av din beräknade årliga nätavgift, dock minst 1 000 kronor. Om avbrottet varar 24-48 timmar får du ytterligare 25 procent av din beräknade årliga nätavgift, dock lägst 1 800 kronor. Därefter ökar ersättningen med ytterligare 25 procent per påbörjad 24-timmarsperiod. Den maximala ersättningen vid mycket långa elavbrott är tre års nätavgifter.

Så här ser ersättningsreglerna ut:

Ersättning vid strömavbrott 3

* Procentsatsen anger din del av den årliga nätkostnaden. Den maximala ersättningen är 3 års nätavgifter.

Det finns några undantag då avbrottsersättning inte betalas ut

  • Om avbrottet beror på att kunden varit försumlig, exempelvis fått elen avstängd på grund av bristande betalning.
  • När vi har tvingats bryta elöverföringen av exempelvis elsäkerhetsskäl.
  • Om avbrottet beror på en exceptionell händelse utanför vår kontroll.
  • Om avbrottet beror på fel i stamnätet.

Avbrottsersättningen får jämkas om

  • Arbetsförhållandena på grund av väder eller mörker är sådana att elnätbolaget inte kan skicka ut sin personal.
  • Skyldigheten att betala ut ersättning är oskäligt betungande för elnätbolaget.

Avbrottsersättningen ska betalas ut senast sex månader från utgången av den månad då vi fick kännedom om avbrottet. I första hand kommer vi att betala ut ersättningen genom kreditering på kommande elnätfakturor.

Skadestånd

Ni kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Ni kan få ytterligare information om rätten till skadestånd genom muntlig och/eller skriftlig kontakt med elnätsföretaget.

Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Mer information om avbrottsersättning och skadestånd finner du här.