Meny
Laddar...

Hälso- och arbetsmiljöpolicy

Det är vårt ansvar att se till att ingen blir sjuk eller skadas till följd av vår verksamhet

Falbygdens Energi har tagit fram en hälso- och arbetsmiljöpolicy för trygghet och säkerhet för våra anställda. På Falbygdens Energi AB jobbar vi aktivt med att förebygga alla skador och arbetsrelaterade sjukdomar, liksom säkerhetsincidenter. Alla våra anställda ska arbeta i en säker, hälsosam och motiverande miljö. Vårt långsiktiga mål är noll skador och ingen arbetsrelaterad ohälsa.

Att vi har en säker arbetsmiljö är en självklarhet. Det är vårt ansvar att se till att ingen blir sjuk eller skadas till följd av vår verksamhet. Inget arbete är så viktigt att vi kan tillåta att det utförs på ett osäkert eller ohälsosamt sätt.  

Om en situation bedöms bli alltför riskfylld skall arbetet avbrytas omedelbart, aldrig kompromissa till förmån för affärsmässiga resultat. Vi arbetar med att ständigt öka medvetenheten, färdigheterna och kunskaperna i fråga om hälsa och arbetsmiljö, och vi strävar efter att utveckla en säker och hälsosam företagskultur. Alla på Falbygdens Energi ska agera som förebilder och ta personligt ansvar för sitt eget skydd och välbefinnande på arbetsplatsen, liksom för våra kollegor och dem som arbetar för oss. Som ledare visar vi engagemang och synligt ledarskap samtidigt som vi tillhandahåller de resurser och verktyg som behövs.

Vårt säkerhets- och hälsoarbete genomförs systematiskt och proaktivt inom alla verksamhetsområden. Vi implementerar god beprövad praxis och gör kontinuerliga ansträngningar för att förhindra skador och arbetsrelaterad ohälsa genom att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser.  

Detta innebär att vi:  

  • Identifierar faror, gör riskbedömningar, åtgärdar och följer upp  
  • Minimerar användning eller undviker farliga material och kemikalier  
  • Skapar hälsosamma arbetsförhållanden på arbetsplatsen så att bakomliggande orsaker till sjukdom elimineras samtidigt som de anställdas hälsokunskaper utvecklas  
  • Utvecklar och kontrollerar den kompetens och förståelse som är relevant för att an-vända säkra och hälsosamma arbetsrutiner för alla som arbetar för oss  
  • Garanterar efterlevnad av relevanta lagar och föreskrifter samt branschstandarder  
  • Planerar och granskar av hälso- och säkerhetsrelaterade aktiviteter, med målet att kontinuerligt utveckla vårt ledningssystem för Hälsa och arbetsmiljö, vår företagskultur och de resultat som härrör till detta  
  • Säkerställer ett kontinuerligt lärande genom att tillhandahålla de resurser som krävs för utredning och analys av incidenter samt analyser av andras erfarenheter, för att kunna vidta rätt åtgärder.  

En hög säkerhetsnivå i processerna är en förutsättning för säkra arbetsplatser på våra anläggningar. Från en process- och arbetsmiljömässig synvinkel, ska riskerna begränsas så mycket som möjligt, från projektering till drift med målet att förhindra incidenter och olyckor.  

Vi ställer som minimikrav att alla som arbetar för oss följer dessa krav och vi kontrollerar att dessa efterföljs.