Vårt hållbarhetsarbete

Nordion Energi bildades för att säkra en stabil energitillgång och för att driva omställningen mot ett fossilfritt samhälle.
Hållbarhet genomsyrar allt vi gör – från dagens drift till morgondagens visioner om ett förändrat energisystem.

För oss är hållbarhet en integrerad del av vår kärnverksamhet. Utgångspunkten är ett systematiskt förebyggande arbete inom fem områden.

Aktivt driva på omställningen mot nettonollutsläpp

Vår främsta prioritet är att öka tillgängligheten och användningen av grön energi. Det här gör vi genom innovation och strategiska partnerskap samt att ta en aktiv roll i samhällsdialogen. Vi bedriver projekt inom biogas, vätgas och CCS för att minska de fossila utsläppen. Vi har även en intern målsättning om att nå nettonollutsläpp i vår egen verksamhet till år 2030.

Pålitlig och flexibel infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur för stabil energitillförsel utgör basen för Nordion Energis samhällsnytta. Vårt löfte är att kunderna ska kunna lita på att elen och gasen alltid levereras utan störningar eller avbrott. Vi moderniserar och gör ständiga investeringar i vår infrastruktur och har beredskap för att hantera störningar i vardagen liksom vid kris.

Säker arbetsmiljö

Säkerheten kommer alltid först. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är grunden för att förebygga och hantera risker för olyckor och ohälsa, för alla medarbetare, entreprenörer och andra som utför arbeten åt Nordion Energi. Vi arbetar långsiktigt med att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö där alla medarbetare har lika möjlighet att trivas, utvecklas och må bra. Det systematiska arbetsmiljöarbetet styrs av vårt ledningssystem som är certifierat i enlighet med ISO 45001. För att ständigt förbättra oss uppmanas medarbetare att alltid rapportera riskobservationer.

Jämställdhet och inkludering

Vi är övertygade om att mångfald ger ett starkare företag. Vår kultur handlar om att bemöta varandra med respekt och värdighet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi stävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer och inom alla yrkesområden. Vi har nolltollerans mot all form av diskriminering.

Affärsetik

Alla medarbetare på Nordion Energi ska agera ansvarsfullt och i enlighet med sunda etiska ramar i alla våra processer, affärstransaktioner och dagliga operationer. Att bedriva samhällsviktig verksamhet ställer höga krav på kvalitet och efterlevnad – något vi tar på högsta allvar.

Falbygdens Energis första klimatbokslut

Klimatbokslut över 2020

Tillsammans med EMC har vi gjort vårt första klimatbokslut. Klimatbokslutet avser 2020 och i en tid av förändringar ger det oss ett bra utgångsläge att jobba vidare för att även fortsatt vara en nyckelspelare i strävan mot det hållbara samhället på Falbygden.

Ett klimatbokslut syftar till att ge en bild av våra utsläpp, för att vi med den kunskapen ska kunna fatta konkreta beslut och gå från ord till handling i vår strävan att minska vårt negativa avtryck på planeten, likväl som vi ska förstärka de områden där vi bidrar till en positiv effekt.

Vi har många gränssnitt mot olika delar i samhället och genom ett väl utbyggt och stabilt fibernät bidrar vi till digitaliseringen i samhället. Till exempel kan vi konstatera att i en tid där fler arbetar hemifrån ökar kraven på tillförlitliga uppkopplingar.

Vi är stolta över vårt bidrag

34% – det motsvarar andelen av den totala överföringsvolymen som består av lokal och förnybar elproduktion. Vårt elnät är möjliggörare för att denna elproduktion ska kunna installeras och distribueras.

Vi är stolta över vårt bidrag, men vi ser också saker som vi kan och ska göra bättre. Under 2020 hade vi två ”onödiga” utsläpp bestående av SF6-gas samt ett läckage av köldmedia och av det måste vi lära, för att förebygga så det inte inträffar igen.

Klimatbokslutet syftar alltså till att mäta och visualisera samt skaffa sig kunskap om sina utsläpp för att kunna agera i linje med nationella och globala mål. Resan har bara börjat och vi är redo för nästa steg.

Här kan ni läsa vårt klimatbokslut för 2020

För att ta del av hela EMC:s samlade klimatbokslut, med fler aktörer, se https://www.klimatbokslutet.com/publikationerna