Integritetspolicy

Så här behandlar Falbygdens Energi Nät AB dina personuppgifter

Falbygdens Energi Nät AB: (”Falbygdens Energi”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket för närvarande är Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR), benämnd ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning”.

Falbygdens Energi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Du som registrerad kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Falbygdens Energi behandlar dina Personuppgifter.
Har du några frågor om vår behandling av Personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.


Vem ansvarar för dina Personuppgifter?

Falbygdens Energi Nät AB, org.nr. 556407–5165 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Hur får Falbygdens Energi dina Personuppgifter?

Falbygdens Energi samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan eller en in- eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.
Falbygdens Energi behandlar även Personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis elinstallatörer, Skatteverket eller Lantmäteriet.

Falbygdens Energi behandlar de Personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av Falbygdens Energi (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

 

Vilket ändamål har Falbygdens Energi med personuppgiftbehandlingen?

Dina Personuppgifter kan komma att behandlas av Falbygdens Energi för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
 • hantera och administrera felanmälningar,
 • hantera och administrera byte eller underhåll elmätare,
 • kunna uppskatta din förbrukning av el och fjärrvärme,
 • kunna förse anläggningar som ska nybyggas med el,
 • använda för att kontakta dig,
 • erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”,
 • administrera autogiroansökningar,
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
 • hantera och administrera arbetsansökningar,
 • för statistisk och analysändamål.

Falbygdens Energi behandlar dina Personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig samt om du har lämnat samtycke till behandlingen. Falbygdens Energi kan även behöva behandla dina Personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Falbygdens Energi behandlar även Personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundserviceärenden samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter behandlas av Falbygdens Energi, dess dotterbolag och Falbygdens Energis personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Falbygdens Energis rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Falbygdens Energi.

Överföring av personuppgifter till tredjeland?

Falbygdens Energi överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss.

Hur länge behandlar Falbygdens Energi dina Personuppgifter?

Personuppgifterna lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka Personuppgifterna behandlas. Falbygdens Energi behandlar dina Personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Falbygdens Energi, vilket innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina Personuppgifter. Personuppgifter som exempelvis behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år, vilket följer av rättligs förpliktelse enligt Bokföringslagen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

 • Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig.
 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Falbygdens Energi bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på:

kundservice_falbygden@nordionenergi.se

Falbygdens Energi Nät AB
Box 251
521 02 Falköping

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritets­skydds­myndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Falbygdens Energi arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina Personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande Tillämplig Dataskyddslagstiftning.

Cookies

Falbygdens Energis webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på vår webbplats.

Uppdatering av denna Integritetspolicy

Falbygdens Energi gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.falbygdensenergi.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

kundservice_falbygden@nordionenergi.se

Falbygdens Energi Nät AB
Box 251
521 02 Falköping

Denna Integritetspolicy är gällande fr.o.m. 21 november 2022.