VD har ordet

Nu är det dags att summera år 2019

Falbygdens Energi har under 2019 antagit visionen att bli det mest hållbara företaget i energibranschen 2030. Det proaktiva hållbarhetsarbetet fortsätter och under året har vi fått beviset i form av certifikat för ISO-standarderna inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

Vi fortsätter att ge energi för en enkel vardag och en ljus framtid. Framtiden ser verkligen ljus ut på Falbygden. Falköpings kommun jobbar för att stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetenser inom regionen. Vi är stolta för att under året ha kunnat bidra till tillväxten genom att ansluta många nyetableringar till både el, fjärrvärme och fiber. Genom vårt dagliga arbete ger vi dig ljus i mörkret, värme i kylan och underhållning en tråkig kväll. Vi har även deltagit vid ett antal lokala event samt sponsrat drygt 15 olika organisationer – alltifrån lokala idrottsföreningar till Nattvandrarna, Smart matte och Giving People för att nämna några.

Vi fortsätter vårt offensiva förbättringsarbete på elnätet för att ytterligare förbättra leveranssäkerheten av el till Falbygden. Under 2019 har många av våra kunder längs Gudhemslinjen fått uppleva flera strömavbrott, vilket vi verkligen beklagar. Vi har vidtagit flera åtgärder under året för att förebygga framtida störningar. Under 2020 bygger vi framför allt om ännu fler landsbygdsnät samt ansluter en större vindkraftsanläggning. Nu börjar vi också arbetet med att byta alla elmätare för att kunna ge våra kunder högsta möjliga flexibilitet.

Vår fossilfria kraftvärme som konkurrerar med geovärme är framgångsrik och erbjuder kunderna en enkel vardag. Kraftvärmen har en viktig roll för omställningen till en klimatsmart energianvändning. Vi är tacksamma för förtroendet från alla de kunder som tecknat Trygghetsavtal med oss och gett oss möjligheten att erbjuda dem en enkel vardag.

Arbetet med att ansluta kransorterna på Falbygden till det öppna fibernätet har fortsatt samtidigt som vi förtätar både inom Falköpings tätort och kringliggande samhällen. Totalt har Falbygdens Energi nu drygt 4 000 kunder i det öppna stadsnätet och det finns plats för fler. Vi fortsätter nu med ett antal nya försäljningskampanjer både i Falköpings tätort och kringliggande samhällen.

Vi har implementerat SMS-aviseringar för att förbättra kommunikationen med våra kunder. Vi är övertygade om att detta är ett värdefullt verktyg för en enkel vardag och en hållbar framtid för såväl kunder som medarbetare.

Vi verkar i en föränderlig bransch som kräver anpassningsförmåga både när det gäller kompetens och teknik. Stort engagemang från hela verksamheten har under året lagts på att utveckla en hållbar prestationskultur och att stärka ledarskapet på alla nivåer. Kvittot på detta arbete ser vi genom goda resultat i vår medarbetarundersökning och positiv feedback från kunderna. Arbetet har vidare bidragit till att stärka oss som en attraktiv arbetsgivare. Under 2019 har vi lyckats attrahera och rekrytera ännu fler kompetenta medarbetare för att kunna möta olika utmaningar i verksamheten.

Användningen av solenergi ökar på Falbygden och vi har passerat 2 MW ansluten solenergi till elnätet. Intresset för att bygga och ansluta ny vindkraft har också tagit fart igen.

Tillsammans med ägare och styrelse har långtidsplanen uppdaterats för hur vi ska fortsätta skapa värde och utvecklas och jag vill tacka för det goda samarbetet och stödet i det arbetet.

För en hållbar framtid

Anna Ström, VD