Förnybar energi

Förnybara energikällor brukar definieras som att de förnyar sig själva och därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Användningen av förnybara energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som användningen av olja, kol och andra fossila energikällor.

För dig som är producent av förnybar energi ligger våra inmatningstariffer här: Inmatningstariffer 2022

solenergi

Sol

Solenergin som träffar jordens yta under en timme räcker för att tillgodose hela världens energibehov under ett helt år. Utvecklingen av teknik för att kunna ta till vara på en del av denna förnybara energi går fort framåt. Tekniken för att omvandla solenergin kan delas upp i solfångare och solceller. Solfångare används för att värma vatten eller luft. I solceller omvandlas solljus till elektricitet. I Sverige har vi bra förutsättningar för solceller då instrålningen ungefär motsvarar samma antal soltimmar som i centrala Europa.

På Falbygdens Energi har vi solceller som bland annat bidrar med el till laddstolparna utanför vår entré.

vindenergi

Vind

Vindkraft är en oändlig energikälla som har använts i tusentals år. I ett vindkraftverk omvandlas vindens rörelseenergi till elektricitet. Hur mycket el som genereras beror på vindens hastighet och hur mycket av vindenergin verket kan fånga upp – det senare bestäms av rotorbladens längd.

Vi har i nationell jämförelse en stor andel lokalt vindproducerad el på Falbygden och vi anpassar våra nät så att fler kan anslutas.

vattenenergi

Vatten

Tekniken att utvinna el ur våra vattendrag är både väl utvecklad och beprövad. Produktionen sker genom att man låter vatten falla från ett vattenmagasin genom en turbin. En stor fördel med vattenkraft är att det går att styra produktionen efter elbehovet.