Frågor och svar om elnätspriser

 

Vad är effektavgift?


Läs mer på denna sidan

Hur är avgiftsmodellen utformad och hur beräknas månadskostnaden?

Elnätsavgiften består av tre beståndsdelar:

  • Abonnemang
  • Elöverföring
  • Energiskatt (fr om 1 jan 2018)
  • Effekt

I elnätsavgiften ingår kostnader för drift, underhåll och utbyggnad av elnätet, överföring av el, mätaravläsning samt kundservice.

Abonnemangsavgift

Fast årlig avgift kunden betalar för att få tillgång till elnätet och som uttrycks i kr/år. I abonnemanget ingår kostnader för myndighetsavgifterna ”elberedskapsavgift”, ”elsäkerhetsavgift” och ”nätövervakningsavgift”. Abonnemangsavgift debiteras varje månad.

Beräkning av månadsavgift, exempel:
1500kr/år ÷ 365 dagar x 31 dagar = 127,40 kronor inkl moms

Elöverföringsavgift

Avgift kunden betalar för själva överföringen av el genom elnätet och uttrycks i öre/kWh. Avgiften grundar sig på hur många kWh el som överförts i elnätet under en given period. Elöverföringsavgift debiteras varje månad.

Beräkning av månadsavgift, exempel:
22,50 öre/kWh x 700 kWh = 157,50 kronor inkl moms

Effektavgift

Avgift kunden betalar för sin maximala belastning av elnätets kapacitet och uttrycks i kr/kW, månad. Avgiften grundar sig på den högsta uttagna medeleffekten per timme under månaden d.v.s. den timme du förbrukat mest el. Om förbrukningen av el under en timme är 5 kWh blir medeleffekten 5 kWh/1 h = 5 kW. Effektavgift debiteras varje månad.

Beräkning av månadsavgift, exempel:
50,00 kr/kW x 5 kW = 250,00 kronor inkl moms

Energiskatt

Avgift för skatter och avgifter till staten.

Beräkning av månadsavgift, exempel:
43,38 öre/kWh x 700 kWh = 303,66 kronor inkl moms 

Summa månadskostnad 127,40 + 157,50 + 250,00 + 289,66 = 838,56 inkl moms

Varför kan kostnaden skilja sig åt hos kunder med samma elförbrukning?

Både energi och effekt mäts hos alla. Detta innebär att den avgift man har inte bara beror av hur mycket el man använder utan också under hur lång tid man använder den. Om man använder mycket el under kort tid har man ett högt effektuttag som belastar elnätet mer än om man tar ut samma mängd el över en längre tidsperiod. Att kunder med samma förbrukning av el kan ha olika kostnader beror på att den med det högre effektuttaget får betala en högre effektavgift.

Får en kund med enfassystem betala lika mycket som en med trefas?

Oavsett om du har ett en-, två eller trefassystem så är det samma avgift för både abonnemang och elöverföring. Däremot så kommer var och en att betala för sitt eget faktiska effektuttag i den nya avgiftsmodellen. Den som har ett enfassystem kan inte få ut lika stor effekt som den som har ett trefassystem. Därför tar den nya avgiftsmodellen automatiskt hänsyn till skillnad i antal faser i och med att effekt införs.

Jag bor i lägenhet, får jag också effekttariff?

Om du bor i lägenhet i hus med minst tre lägenheter och fastigheten har ett särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov, trapphus, källare, tvättstuga, hiss, pannrum mm, har du så kallat lägenhetstariff. Lägenhetstariffen bibehålls tills vidare med oförändrad struktur, dvs en årlig abonnemangsavgift och en rörlig avgift för överföringen.

Hur kan jag se historiska data för mina effektuttag?

Effekttoppen redovisas varje månad på din elnätsfaktura. Där kan du se exakt vilken timma på vilken dag som du haft ditt högsta effektuttag. På Mina energisidor har du möjlighet att följa din elförbrukning och ditt effektuttag över tid; mätt per månad, dag, timma.
OBS Mätvärden på Mina energisidor är rådata, kvalitetssäkrade värden som används vid debitering kan därför avvika något från vad du ser på Mina energisidor.