Meny
Laddar...

Verksamhetspolicy  

Vår verksamhetspolicy ger oss och våra samarbetspartners stöd att hantera risker och möjligheter inom vår verksamhet och tar språng ifrån perspektiven arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

Vi möter utmaningar när vår omvärld förändras och vi ser att energiförsörjningen och infrastrukturen vi hanterar är en viktig del av det hållbara samhället. Vår affärsidé förtydligar vårt uppdrag, vår vision är vår ledstjärna, våra värderingar vägleder oss och vår verksamhetspolicy ger oss och våra samarbetspartners stöd att hantera risker och möjligheter inom vår verksamhet.

 

Inget arbete är så viktigt att vi utför det på ett osäkert eller ohälsosamt sätt

 • Vi planerar våra arbeten så de kan utföras säkert och med den tid som krävs.  
 • Riskbedömningar är en naturlig del av allt vårt arbete, ingen ska skadas eller bli sjuk till följd av vår verksamhet.  
 • Alla ansvarar för att ett arbete avbryts om det bedöms som riskfyllt, vi kompromissar aldrig till förmån för det affärsmässiga resultatet.  
 • Vi drar nytta av nya tekniska lösningar och ser kontinuerligt över våra arbetsmetoder och produktval för att undvika eller minimera användningen av hälso- och miljöfarliga material och kemikalier.  
   

Vårt mål är noll skador och ingen arbetsrelaterad ohälsa 

 • Vi rapporterar riskobservationer, tillbud och olyckor i verktyget ENIA, där alla ärenden tas om hand, utreds inom rimlig tid och följs upp för att säkerställa önskat resultat.  
 • Vi kommunicerar riskobservationer, tillbud och åtgärder så att de som berörs snabbt ska få kunskap om nya risker och en trygghet i hur vi arbetar säkert.  
 • Vi agerar som förebilder och tar ansvar för vårt eget skydd och välbefinnande på arbetsplatsen, så väl som för våra kollegor och de som arbetar med oss.  
 • Vi accepterar aldrig kränkningar, varken verbalt eller fysiskt.  
 • Återkommande arbeten som innebär risker ska ha skriftliga rutiner och instruktioner med ett bestämt arbetssätt.  

 

Vi ska skydda vår miljö och vår planet

 • Vi övervakar och arbetar aktivt för att minska våra utsläpp till luft, vatten och mark.  
 • Inom hela verksamheten är vi medvetna om det avfall vi ger upphov till och hur vi ska minimera samt källsortera det.  
 • Alla i vår verksamhet känner till våra betydande miljöaspekter och hur vi kan styra vår miljöpåverkan.  
 • Vi optimerar vår resurs- och energianvändning inom alla delar av verksamheten.  
 • De miljöfarliga material och kemikalier vi inte kan undvika hanteras på rätt sätt i alla steg.  

 

Vi är en del av lösningen på det hållbara samhället

 • Vi arbetar aktivt med vår uppförandekod för leverantörer för att säkerställa att hela vår verksamhet är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.  
 • Vi hjälper våra kunder att göra val som bidrar till en hållbar energiförsörjning.  
 • Vårt mål är att vår infrastruktur ska uppfylla dagens behov, utan att äventyra kommande generationers behov.  
 • Efterlevnad av bindande krav, juridiska så väl som antagna, är en självklarhet inom vår verksamhet.  

 

Vi säkerställer nödvändig kunskap och förbättrar ständigt vår verksamhet

 • Vi ger utrymme för att ständigt lära oss genom att utreda och analysera rapporterade händelser i ENIA och kundärenden i Lime.  
 • Vi drar lärdom av andras erfarenheter genom nätverk och branschorganisation.  
 • Vi arbetar strukturerat med att underhålla och utveckla nödvändig kompetens.  
 • Vi har en strukturerad omvärldsbevakning och intern bevakning för att vara beredda inför nya utmaningar när förutsättningar förändras.  
 • Vårt verksamhetsledningssystem utvecklas löpande utifrån verksamhetens behov för att stödja uppfyllanden av våra mål.  

 

Vårt arbete kännetecknas av leverans till rätt kvalitet och i rätt tid

 • Vi har god kunskap om våra intressenter, deras behov, förväntningar och krav.  
 • Vi kommunicerar på ett öppet och ärligt sätt.  
 • Våra processer är tydliga och skapar mervärde i varje steg.  
 • Ärenden som rör klagomål eller kvalitetsrelaterade förbättringsaktiviteter hanteras professionellt, utreds inom rimlig tid och följs upp för att säkerställa önskat resultat.  

 

Vi är delaktiga och engagerade i vår arbetsmiljö

 • Det finns en aktiv skyddsombudsorganisation som representerar arbetstagarna.  
 • Det är en prioriterad ledningsfråga att tillse rätt och tillräcklig delaktighet i frågor som rör arbetsmiljön.  
 • Våra arbetsplatser ska vara hälsosamma och vi arbetar systematiskt för att förebygga ohälsa.  
 • Vi alla har ett ansvar att bidra till vår positiva företagskultur.  
 
Denna policy är beslutad 2018-08-22